Douane SOftware

Onze douane software verhoogt uw efficiëntie en productiviteit door het automatiseren van relevante bedrijfsprocessen. Bovendien kunt u door ingebouwde waarschuwingen makkelijk zien of uw aangifte correct is, zodat uw aangifte probleemloos wordt verwerkt. Meer aangiften in minder tijd. Douane software op zijn best! 

AEO CERTIFICERING

Een AEO certificering wordt door de douane aan bedrijven gegeven wanneer zij bewezen hebben “in control” te zijn van hun financiële- en douaneverantwoordelijkheden. Het certificaat biedt voordelen voor bedrijven die zich in het internationale handelsverkeer bevinden. Zo worden AEO gecertificeerde bedrijven bij grensoverschrijdende handel minder streng gecontroleerd, hierdoor neemt het oponthoud bij grenzen af.

Wanneer u gebruik wilt maken van de Transit regeling moet er eerst een borgstelling aangevraagd worden. Met de borgstelling wil de douane een bepaalde zekerheid hebben om de verschuldigde kosten eventueel te kunnen verhalen. Wanneer uw organisatie AEO gecertificeerd is, kan er een vrijstelling of verlaging van de borgstelling worden aangevraagd. De douane gaat ervan uit dat er binnen de organisatie voldoende controle is op (het vervoer van) de goederen dat ze vrijstelling of verlaging van de borgstelling toekennen.

Voordelen AEO:

 • Minder fysieke document controle
 • Voorrang bij controles
 • De houder van een certificaat kan vragen of een controle op een bepaalde locatie kan plaatsvinden
 • Het vooraf krijgen van een melding omtrent controles
 • Minder gegevens in aangiften verplicht te verstrekken

Meer over onze douane software

AGS

De douane wil uw AGS-aangiften zo effectief en snel mogelijk verwerken. Een in- of uitvoeraangifte maken lastig? Met de AGS module van Gateway niet! In onze douane software zitten diverse handigheden zoals het automatisch inlezen van gegevens uit vrachtbrieven en een ingebouwde koppeling met Douane Tarief Voorziening (DTV). Door de directe verbinding met HTG (voorheen Digipoort) heeft u een overzichtelijk aangifteproces.

Onze AGS oplossing in het kort:

 • Alle communicatie met de douane
 • Diverse validaties en controles, naar wens te activeren en in te richten om het aantal potentiële fouten drastisch te verminderen
 • Automatisch inlezen van de maandelijkse douane wisselkoersen
 • Verwerking van OGA (overzicht gedane aangiften) berichten
 • Beheer en de administratie van de (in)directe vertegenwoordiging overeenkomsten
 • Opvragen van de ondernemers-en zekerheidsinformatie
 • Diverse externe bescheiden aan het elektronische dossier toevoegen
 • Te koppelen met diverse externe applicaties zoals bijvoorbeeld Portbase voor het opmaken van een vooraanmelding van containers

 Benieuwd met welke applicaties wij nog meer kunnen koppelen? Neem vandaag nog contact met ons op.

Transit (NCTS)

TRANSIT (NCTS) documenten zijn vereist wanneer u goederen die onder douanetoezicht staan, via de Europese Unie naar een andere bestemming binnen de Europese Unie of daarbuiten moet vervoeren. Deze goederen hoeven in dit geval niet meteen ten invoer worden aangegeven. Op deze manier kunnen de goederen verder worden vervoerd naar de plaats van bestemming met de juiste TRANSIT (NCTS) documenten.

Een T1 document is verplicht wanneer u douanegoederen vanuit bijvoorbeeld de Rotterdamse haven naar Italië vervoert. U dient in het bezit van een T2 document te zijn indien goederen die reeds binnen de Europese Unie zijn ingevoerd, worden vervoerd door of naar een EVA-land zoals Zwitserland, een land dat geen lid van de Europese Unie is.

De documenten T1 en T2 kunt u eenvoudig en snel digitaal in Gateway opmaken. Met slimme, ingebouwde tools zoals reminders voor een aanzuivering is de kans op naheffing door de douane minimaal.

Voordelen:

 • Snelle afhandeling
 • U heeft overal toegang tot uw digitale documenten
 • Foutloos werken
 • Minimale kans op naheffing

VENUE

Steeds meer consumenten bestellen producten via het internet. De zending moet zo snel mogelijk in huis zijn en de klant wil precies weten waar zijn zending zich bevindt. Om het logistieke proces rondom e-commerce te optimaliseren heeft de douane de vereenvoudigde aangifte via VENUE gelanceerd.

De regeling is speciaal bedoeld voor grote aantallen e-commerce zendingen. Dankzij deze ontwikkeling kunt u uw aangifte sneller en efficiënter doen. Zo kunt u uw klant de snelste service garanderen. Met de douane software van Gateway kunt u gebruik maken van deze vereenvoudigde manier van aangeven.

VENUE in combinatie met de GPA

Gateway heeft een unieke oplossing ontwikkeld: de VENUE in combinatie met aanvullende aangifte via de geautomatiseerde periodieke aangifte (GPA). Door de gegevens van de zendingen direct in de aangiftesoftware te importeren, wordt dubbele ingave voorkomen. Bij het importeren kunnen geautomatiseerde validaties worden uitgevoerd, waardoor de volledigheid en juistheid van de gegevens kan worden gewaarborgd.

Fiscale vertegenwoordiging

Voor bedrijven die niet gevestigd zijn in Nederland, maar wel goederen willen importeren in Nederland kan de Fiscale vertegenwoordiging regeling uitkomst bieden. Fiscale vertegenwoordiging zorgt ervoor dat goederen van buiten de Europese Unie geïmporteerd kunnen worden zonder dat hier direct betaling van BTW voor invoer tegenover staat.

Fiscale vertegenwoordiging is mogelijk in beperkte vorm, of algemene vorm. Bij Beperkte Fiscale Vertegenwoordiging bent u als vertegenwoordiger verantwoordelijk voor slechts een aantal handelingen van uw klant, zoals de import uit niet-EU landen en de aan- en verkoop van accijns- of bulkgoederen. 

Bij de Algemene Fiscale Vertegenwoordiging vertegenwoordigt u de klant bij alle leveringen en diensten waar BTW voor betaald moet worden. Naast de genoemde zaken bij Beperkte Fiscale Vertegenwoordiging betreft dit bijvoorbeeld dan ook de Intracommunautaire Verwevingen, dat wil zeggen wanneer uw klant goederen koopt die vanuit een ander EU-land naar Nederland worden vervoerd en waarbij de leverancier een ondernemer is.

In Gateway kunt u alle administraties voeren die bij Fiscale Vertegenwoordiging horen. Hierbij kunt u informatie uit andere aangiftes gebruiken.  Ook kunt u overzichten produceren die nodig zijn voor de BTW aangifte of voor de klant.

EMCS

Wanneer u accijnsgoederen vervoert of opslaat moeten deze bij de douane aangegeven worden met een EMCS document. Het EMCS (Excise Movement and Control System) document kunt u in Gateway opmaken met informatie die al in het systeem aanwezig is.

Accijnsgoederen worden onder bijzondere voorwaarden verhandeld of opgeslagen in een accijnsgoederenplaats onder schorsing van betaling. Het vervoer van accijnsgoederen binnen de Europese Unie is aan regels gebonden. Deze regelgeving verschilt wanneer op het moment van verzending de accijns wel of niet is betaald.

Geautomatiseerde Periodieke Aangifte (GPA)

U kunt er voor kiezen om de aangiftes niet per transactie in te dienen bij de douane, maar om dit éénmaal vóór iedere 10e dag van de maand te doen. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden die u met de douane zult moeten bespreken. Wanneer u gebruik maakt van deze periodieke aangifte, vallen uw aangiften in de tussentijd niet meer op “rood” of “oranje”.

Er zijn verschillende soorten GPA’s :

 • Entrepot, eventueel in combinatie met in vrije verkeer brengen
 • EIDR (Inschrijving in de administratie van de aangever)
 • EIDR in combinatie met VENUE
 • Actieve veredeling
 • AGP

Onze Customs Compliance Advisors kunnen u ondersteunen bij de aanvraag van een GPA vergunning.

Import Control System (ICS) / Export Control System (ECS)

Vanuit Gateway heeft u een directe verbinding met Single Window, zonder tussenpersonen of hubs en kunt u de ingevoerde gegevens tevens gebruiken voor Dossiervorming, Transit, AGS, EMCS en Facturatie. Lees hier meer over Single Window.

Import Control System (ICS)

Wanneer u goederen binnenbrengt in het Douanegebied van de EU, moet u de procedure voor ICS (Binnenbrengen) aanhouden. De Douane controleert en bevordert de veiligheid van goederenverkeer dat de buitengrenzen van de EU overschrijdt. Op basis van elektronische risicoanalyse worden containers geselecteerd voor inspectie. De Douane kan de betreffende containers uit de logistieke keten halen en controleren.

In Gateway kunt u alle documentatie ten behoeve van het binnenbrengen opmaken en direct insturen naar Single Window.

Export Control System (ECS)

Goederen die het douanegebied van de EU (gaan) verlaten staan onder toezicht van de douane. In de volgende gevallen kunnen goederen het douanegebied van de gemeenschap verlaten:

 • Goederen die zijn geplaatst onder de douaneregeling uitvoer;
 • Goederen waarvoor een aangifte of kennisgeving tot wederuitvoer is ingediend;
 • Goederen die onder dekking van een Carnet ATA tijdelijk het douanegebied van de Europese Gemeenschap verlaten;

De douane voert het toezicht onder andere uit met het Export Control System (ECS). Met ECS heeft de douane een systeem waarmee snel wordt vastgesteld of ten (weder)uitvoer aangegeven goederen de Europese Unie hebben verlaten. Dit gebeurt door elektronische uitwisseling van informatie tussen kantoren van uitvoer en kantoren van uitgang. Deze informatie omvat:

 • De gegevens van uitvoerzendingen
 • De resultaten van controles
 • De bevestiging dat de goederen de Europese Unie (EU) hebben verlaten

Vanuit Gateway maakt u als Trader at Exit (exporterende partij) eenvoudig een aankomstmelding en verstuurt u deze direct in naar Single Window. Ook kunt u het manifest elektronisch bij uitgaan indienen.

Client PD/GDB

De invoer van bepaalde dierlijke en plantaardige producten kan grote veterinaire en/of fytosanitaire risico’s met zich mee brengen voor de Nederlandse (en Europese) productie en handel. De Douane wil hier zoveel mogelijk grip op houden. Wanneer u dierlijke of plantaardige goederen in wil voeren, moet u voorafgaand een keuringsaanvraag indienen bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteiten (NVWA).

In Gateway kunt u deze keuringsaanvragen indienen voor PD en GDB via een directe verbinding met de NVWA.

Provianderen

Bevoorraden of provianderen is het leveren van proviandgoederen aan boord van actieve schepen in het internationale verkeer. De levering vindt plaats aan het zeeschip of de rederij (kapitein).

Proviandgoederen zijn goederen die worden geleverd voor gebruik en/of verbruik aan boord van zeeschepen. Proviand is bijvoorbeeld:

 • Motorbrandstof, smeermiddelen en gas noodzakelijk voor de werking van het schip
 • Levensmiddelen en andere artikelen bestemd om aan boord te worden verbruikt of verkocht
 • Scheepsbehoeften en boordbenodigdheden

Wanneer u proviand of bunkers aan boord van een zeeschip aanlevert moet u dit van te voren aan de douane melden. Met Gateway heeft u een directe verbinding met Single Window, zonder tussenpersonen of hubs en kunt u de ingevoerde gegevens tevens gebruiken voor Dossiervorming, Transit, AGS, EMCS en Facturatie.

Wij zoeken een...

IMPLEMENTATIE CONSULTANT MET DOUANE ERVARING

Voor meer informatie bekijk de volledige vacature hier.